آموزش

با توجه به كاربرد گسترده روش‌های جداسازی، شناسايی و اندازه‌گيری در صنايع گوناگون اعم از  شيميايی، دارويی، آب و فاضلاب و ... و همچنين علوم مختلف مانند علوم زيستی، كشاورزی، پزشكی و... امری كه بيش از پيش مهم می نمايد، به كار گيري صحيح، توسعه و به روزآوری اين روش‌ها، و همچنين بكارگيری روش‌های نوين آناليز، جداسازی و ... می باشد .

اين مجموعه با بهره‌گيری از افراد متخصص،دانش روز و روش‌های مدرن و استاندارد آموزشی، دوره‌های تخصصی و نيمه تخصصی را در حوزه های ياد شده برگزار می نمايد.
اين دوره ها بنا به نياز صنايع از دو بخش زير تشكيل گرديده است :

 

| + -