بخش آزمایشگاه

دارا بودن زيرساخت های تحقيقاتی برای مجموعه های دانش بنيان امری اجتناب ناپذير است. اين مجموعه با علم به اين موضوع از آزمايشگاه مجهز تحقيقاتی برخوردار بوده كه علاوه بر تامين نيازهای تحقيقاتی اين مجموعه موفق به كسب گواهينامه آزمايشگاه معتمد از اداره استاندارد، جهاد كشاورزی، سازمان غذا و دارو و سازمان محيط زيست گرديده است.
اين آزمايشگاه به تجهيزات زير مجهز می باشد :

  • كروماتوگرافی مايع با كارايی بالا (HPLC) با آشكارساز‌های فلوئورسانس، ماوراء‌بنفش- مرئی با آرايه‌های ديود (UV-DAD) و الكتروشيميايی
  • كروماتوگرافی گازی با آشكار ساز طيف‌سنج جرمی (GC-MS)
  • كروماتوگرافی گازی با آشكار ساز يونيزاسيون شعله‌ای
  • اسپكتروسكوپی جذب اتمی با اتم‌ساز‌های شعله‌، كوره گرافيتی، توليد هيدريد و بخار سرد
  • يون كروماتوگراف
  • اسپكتروسكوپی ماوراء بنفش- مرئی
  • تجهيزات سنجش آلاينده‌های هوا و محيط كار
  • تجهيزات جانبی شامل انواع كوره، سانتريفوژ، دستگاه‌های آناليز آب و پساب، آناليز مواد غذايی، آناليز ميكروبی و ....
| + -