بخش تحقیقات

توان متخصصین این مجموعه و دارا بودن آزمایشگاه مجهز تحقیقاتی و ارتباط تنگاتنگ با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها این مجموعه را بر آن داشت تا خدمات تحقیقاتی و صنعتی مورد نیاز صنایع شیمیایی را ارائه نماید.

  • پياده سازی روشهای نوين كنترل كيفيت مانند فناوری كنترل فرايند (PAT)
  • تهیه و تدوین و پیاده‌سازی روش‌های استاندارد و اندازه‌گیری مواد شیمیایی
  • ارائه روش‌های آنالیز همزمان در محیط‌های پیچیده شیمیایی
  • رفع مشکلات پیش روی صنایع شیمیایی
| + -