دوره های آموزشی عمومی

  • دوره‌های آموزشی مقدماتی و پيشرفته كروماتوگرافی مايع با كارايی بالا (HPLC)
  • دوره‌های آموزشی مقدماتی و پيشرفته كروماتوگرافی گازی (GC & GC-MS)
  • دوره‌های آموزشی مقدماتی و پيشرفته جذب و نشر اتمی (AAS, AES & ICP)
  • دوره‌ آموزشی اسپكتروسكوپی مولكولی (FT-IR, UV-Vis & Fluorescence Spectroscopy)
  • دوره های آموزشی دستگاههای آناليز مواد (XRD, XRF, SEM, TEM & etc)
  • دوره‌ آموزشی روش‌های  استخراج و آماده سازی نمونه

 

لطفا برای پر کردن فرم پیش ثبت نام کلیک کنید

| + -